Siirry suoraan sisältöön

PEIKKO-raportin kansilehti

Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatut ilmasto- ja energiatavoitteet, mukaan lukien kansallisen ilmastolain päivitys, sekä Euroopan Unionin kesällä 2021 julkaisema niin sanottu Fit-For55- säädösehdotuspaketti ovat luoneet perustan kansalliselle ilmasto- ja energiastrategialle sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimissa VN TEAS HIISI- ja HIISI-jatkohankkeissa laaditut vaikutusarviot uusille politiikkatoimille on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, jonka jälkeen energiasektori ja koko yhteiskunta ovat kohdanneet suuria haasteita liittyen energian saatavuuteen ja rajusti kohonneisiin energiahyödykkeiden hintoihin. Skenaarioiden laatimisen jälkeen myös useat yritykset ovat ilmoittaneet uusista investointisuunnitelmista ja/tai päätöksistä liittyen muun muassa tuulivoimaan, vihreään vetyyn, biotalouteen ja kiertotalouteen. Lisäksi arviot maankäyttösektorin nettonielusta ovat pienentyneet merkittävästi uusien ennakkotilastojen perusteella verrattuna aiempaan kasvihuonekaasuinventaariin. Onkin olemassa selkeä riski, että LULUCF-sektorin KHK-poistumien ja -päästöjen erotus eli nettonielu on jäämässä aiemmin ennakoitua pienemmäksi. Joka tapauksessa on selvää, että monet WEM- ja WAM-skenaarioiden taustaoletukset ovat muuttuneet ja tarve skenaariolaskelmien päivitykselle on siten ilmeinen.

PEIKKO-hankkeessa tuotettava perusskenaario ja sen variantit antavat tärkeää taustatietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, kun ryhdytään arvioimaan tarvittavia lisätoimia kohti hiilineutraalisuutta sekä kestävää energiataloutta. Tuloksia käytetään valtioneuvoston tulevissa selonteon valmisteluissa liittyen ilmasto- ja energiastrategiaan, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan sekä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan. Lisäksi hankkeen tuloksia hyödynnetään kansallisessa, EU-tason ja YK:n raportoinnissa.

PEIKKO-hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke) maaliskuusta 2023 kesäkuuhun 2024. Tutkimushankkeen tavoitteena on laatia kasvihuonekaasupäästöjen ja energiataseiden kehityskulut vuoteen 2055 asti nykyisillä energia- ja ilmastopoliittisilla toimilla, eli perusskenaariossa. Hankkeessa laadittiin kolme vaihtoehtoista perusskenaariota, eli WEM-skenaariota (With Existing Measures). Nämä nimettiin WEM-Perus (WEM-P), WEM-High (WEH-H) ja WEM-Low (WEM-L) -skenaarioiksi. Keskeiset erot skenaarioiden välillä liittyvät oletuksiin toimintaympäristön muutoksista ja siten puhtaiden investointien toteutumiseen sekä maatalouden ja liikenteen kehityksen osalta myös käyttäytymisen muutokseen. Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä. Lisätoimien tarve, eli päästökuilu, oli WEM-P- ja WEM-H-skenaarioissa 16–19 Mt CO2-ekv. WEM-L-skenaariossa oletus alhaisemmasta talouskehityksestä johti maankäyttösektorin nettonielujen kasvuun, jonka vuoksi päästökuilu vuonna 2035 oli enää 2 Mt CO2-ekv. Taakanjakosektorin osalta EU on asettanut Suomelle sitovan tavoitteen vähentää KHK-päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Laskelmien perusteella taakanjakosektorin tavoitetta ei myöskään saavuteta nykytoimin, vaan päästökuilu oli WEM-varianteissa 1,3–1,6 Mt CO2-ekv. Lisätoimien tarve on siten ilmeinen kaikilla päästösektoreilla sekä maankäyttösektorilla.

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

HIISI-hanke palvelei tutkimus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa. Hanke tuotti myös tarvittavia tietoja ja analyysejä, joita hyödynnettiin EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa raportoinnissa (ns. edistymisraportit) ja EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksessä, kts. EU:lle toimitettavat suunnitelmat ja raportit.

HIISI-hankkeessa tuotettiin sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle.

Hanke toteutettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) yhteishankkeena osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hanke pyrkii myös osallistamaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten lisätä ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja energiapoliittisille toimille.

Ajankohtaista