Skenaariot

HIISI-hankkeen analyysit uuden ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) vaikutuksista perustuvat keskeisesti niiden valmistelussa laadittaviin skenaarioihin. Ilmasto- ja energiastrategian ja KAISU:n tueksi laadittavien skenaarioiden avulla arvioidaan esimerkiksi kasvihuonekaasujen ja -poistumien sekä energian tuotannon ja kulutuksen tulevaisuuden kehitystä. Skenaariot eivät ole ennusteita vaan narratiiveja ja valittujen lähtöoletusten vallitessa tulevaisuuteen ulottuvia projektioita. Skenaariot laaditaan sekä nykyisille ilmasto- ja energiapoliittisille politiikkatoimille (ns. perusskenaario, ”WEM”), että strategiassa ja KAISU:ssa linjattaville uusille toimille (ns. politiikkaskenaario, ”WAM”), joiden avulla voidaan arvioida toimien riittävyyttä ja vaikutuksia.

Ilmasto- ja energiastrategian sekä KAISU:n With Existing Measures  (WEM) -skenaario sisältää jo toteutetut politiikkatoimet ja With Additional Measures  (WAM) -skenaario näiden lisäksi suunnitteilla olevat politiikkatoimet.  Uuden ilmasto- ja energiastrategian, jonka valmistelu käynnistettiin vuonna 2020, WEM-skenaario sisältää toimet, jotka on päätetty viimeistään 31.12.2019.

HIISI-hankkeessa analysoidaan uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksia sekä laadullisin menetelmin että laskennallisesti. HIISI-hankkeessa laskettavien skenaarioiden taustaoletukset vastaavat lähtökohtaisesti ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman skenaarioiden taustaoletuksia. Oletuksia käytetään HIISI-hankkeen eri osatehtävissä ja malleissa mm. energia- ja kansantalouden, maa- ja metsätalouden ja kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien (l. maankäytön nettonielujen) kehityksen sekä muiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Koska HIISI-hanke etenee ajallisesti ilmasto- ja energiastrategian ja KAISU:n valmistelun rinnalla, oletukset täsmentyvät osin hankkeen edetessä, ja uusimpia tietoja päivitetään näille sivuille mahdollisimman ajankohtaisesti.

Osa oletuksista on yhteisiä kaikille skenaarioille.  Keskeisimmät skenaarioille yhteiset oletukset on lueteltu seuraavassa, ja ne koskevat mm. väestönkehitystä, fossiilisten polttoaineiden tuontihintojen ja päästöoikeuksien hintakehitystä.

  • Väestönkehitys noudattelee Tilastokeskuksen uusinta ennustetta (2019)
  • Tuontipolttoaineiden (raakaöljy, maakaasu, kivihiili) hintakehitys noudattaa Euroopan Komission ohjeistusta kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnista
  • Päästöoikeuksien hintakehitys noudattaa EU:n ohjeistusta

 

WEM– ja WAM-skenaarioiden taustaoletuksia on dokumentoitu omilla sivuillaan.